Højbyen – Kalundborgs Middelalderby

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor bymuren.

Bydelen er anlagt i perioden ca. 1170 til 1300 og har i grundplan ikke ændret sig siden. Set ovenfra, har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på ca. 200 meter og en øst-vestakse på ca 400 meter med en borg i hver ende.

På det højeste punkt i Højbyen, blev Vor Frue kirke anlægt. Esbern Snare påbegyndte byggeriet og kirken blev sandsynligvis først færdiggjort af datteren Ingeborg.

Adelgade – var hovedgade i middelalderbyen. Gaden hed oprindelig Mellemgaden og blev udlagt som en ret linje mellem de to borge. Omtrendt midt mellem de 2 borge, var indtil slutningen af 1800 tallet, et lille trekantet torv med en bybrønd. I folkemunde bliver området hvor torvet var, kaldt “Hunde-kirkegården”, p.g.a. den særprægede beplantning.

I Højbyen er bevaret usædvanligt mange bygninger fra middelalderen og renæsancen

Efter Valdemar Atterdag i 1341, havde indtaget Kalundborg, udviddede han befæstigelsen kraftigt med nye ringmure i op til 8 meters højde og nye tårne. Dette ses bedst i Vestborgen og i modsatte ende af Højbyen, hvor ruinen af det mægtige tårn “Folen” findes.

Syd for Adelgade blev Præstegade anlagt. Gaden følger den gamle vold og bymurs sydlige forløb. Her ligger Præstegade 23, som er et af de bedst bevarede middelalderlige byhuse i Europa.

Bagved kirken i Præstegade, findes også en anden middelalderbygning, den gamle Kirkelade og senere Latinskole.

I kirkemuren til Vor Frue kirke ligger endnu et middelalder hus, den gamle Præstebolig.  Huset er formentlig opført som kombineret præstebolig og skole. Efter reformationen husede bygningen latinskolens rektor, hvorfor huset også omtales som “Rektorbolig”.

Nord for Adelgade blev Munkesøgade på tilsvarende vis anlagt. Denne gade følger den nordlige bymur. Gaden havde oprindelig huse på begge sider men husene ud mod bymuren, er i dag erstattet af Kalundborghallerne.

Bispegården og Kalundborg gamle Rådhus er nogle af de andre bygninger fra middelalderen, som findes i Højbyen.

Under mange af højbyens renæssance huse, findes i dag kampestenskældre, nogle af dem med træværk fra middelalderen.

Indtil 1649 havde Højbyen købstadsprivilegier, De store købmænd havde huse i bydelen Kordel udenfor bymuren, der var mere plads og bedre adgange til transport, så da hele Kalundborg inkl. Kordel fik købstadsprivilegier, svandt Højbyens betydning og bydelen blev beboet af håndværkere og borgere med begrænsede midler. Derfor udviklede Højbyen sig ikke og vi kan i dag nyde atmosfæren blandt renæssance- og middelalderhuse.

Tegning af Kalundborg i 14-1500 tallet, Ole Stahl Nielsen

The high town (Højbyen) is Kalundborg’s old town within the city wall.

The district was built between 1170 and 1300 and has not changed since. Viewed from above, the city has the shape of a lens with a short north-south axis of about 200 meters and an east-west axis of about 400 meters with a castle at each end.

At the highest point in Højbyen, Our Lady’s Church was built. The crusader Esbern Snare started construction and the church was probably only completed by her daughter Ingeborg.

Adelgade – was the main street of the medieval town. The street was originally called Middle Street and was established as a straight line between the two castles. The area in the middle of the 2 castles was until the end of the 19th century, a small triangular square with a city well. In the vernacular, the area where the square was, called the “Dog Cemetery”, is called because of the distinctive planting.

After King Valdemar Atterdag in 1341, had taken Kalundborg, he extended the fortification greatly with new ring walls up to 8 meters high and new towers. This is best seen in the West Castle and at the opposite end of Højbyen, where the ruin of the mighty tower “Folen” is found.

South of Adelgade, Præstegade was built. The street follows the old violence and the southern course of the city wall. Here is  Præstegade 23, which is one of the best preserved medieval townhouses in Europe.

Behind the church in Præstegade, there is also another medieval building, the old Kirkelade  and later Latin School.

In the church wall of Our Lady’s Church  lies another medieval house, the old Rectory.  The house is probably listed as a combined rectory and school. After the Reformation, the building housed the latin school’s rector, which is why the house is also referred to as “Rector’s Residence“.

North of Adelgade, Munkesøgade was similarly built. This street follows the northern city wall. The street originally had houses on both sides but the houses facing the city wall have today been replaced by kalundborg sporting halls.

Bispegården and  Kalundborg Old Town Hall are some of the other old buildings from the Middle Ages, which can be found in Højbyen.

Beneath many of the high-city Renaissance houses, today there are boulder cellars, some of them with wooden works from the Middle Ages.

Until 1649, Højbyen had market town privileges, the big merchants had houses in the district of Kordel outside the city wall, there was more space and better access to transport, so when the whole of Kalundborg incl. Kordel gained market town privileges, dwindled the importance of Højbyen and the district was inhabited by craftsmen and citizens with limited means. Therefore, Højbyen did not evolve and today we can enjoy the atmosphere among Renaissance and medieval houses.

Die Hochstadt (Højbyen) ist Kalundborgs Altstadt innerhalb der Stadtmauer.

Der Bezirk wurde zwischen 1170 und 1300 erbaut und hat sich seitdem nicht verändert. Von oben betrachtet, hat die Stadt die Form einer Linse mit einer kurzen Nord-Süd-Achse von etwa 200 Metern und einer Ost-West-Achse von etwa 400 Metern mit einer Burg an jedem Ende.

Am höchsten Punkt in Højbyen wurde die Liebfrauenkirche  erbaut. Der Kreuzritter Esbern Snare begann mit dem Bau und die Kirche wurde wahrscheinlich nur von ihrer Tochter Ingeborg fertiggestellt.

Adelgade – war die Hauptstraße der mittelalterlichen Stadt. Die Straße hieß ursprünglich Middle Street und wurde als gerade Linie zwischen den beiden Burgen klassifiziert. Das Gebiet in der Mitte der 2 Burgen war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein kleiner dreieckiger Platz mit einem Stadtbrunnen. Im Volksmund wird der Bereich, in dem der Platz war, “Hundefriedhof” genannt,  wegen der markanten Bepflanzung genannt.

Nachdem König Valdemar Atterdag 1341 Kalundborg eingenommen hatte, erweiterte er die Befestigung stark mit neuen Ringmauern bis zu 8 Metern Höhe und neuen Türmen. Dies ist am besten in der Westburg  und am  gegenüberliegenden Ende von Højbyen zu sehen, wo sich die Ruine des mächtigen Turms “Folen” befindet.

Südlich von Adelgade wurde die Præstegade  erbaut. Die Straße folgt der alten Gewalt und dem südlichen Verlauf der Stadtmauer. Hier befindet sich die Præstegade 23, die eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadthäuser Europas ist.

Hinter der Kirche in Præstegade befindet sich auch ein weiteres mittelalterliches Gebäude, die alte Kirkelade  und später die Lateinschule. 

In der Kirchenmauer der Liebfrauenkirche  befindet sich ein weiteres mittelalterliches Haus, das alte Pfarrhaus.  Das Haus ist wahrscheinlich als kombiniertes Pfarrhaus und Schule aufgeführt. Nach der Reformation beherbergte das Gebäude den Rektor der Lateinschule, weshalb das Haus auch als“Rektorenresidenz” bezeichnetwird.

Nördlich von Adelgade wurde munkesøgade  ebenfalls gebaut. Diese Straße folgt der nördlichen Stadtmauer. Die Straße hatte ursprünglich Häuser auf beiden Seiten, aber die Häuser mit Blick auf die Stadtmauer wurden heute durch kalundborg  Sporthallen  ersetzt.

Das Alte Rathaus von Bispegérden und Dasundborg  sind einige der anderen alten Gebäude aus dem Mittelalter,  die sich in Højbyen befinden.

Unter vielen der hochstädtischen Renaissancehäuser befinden sich heute Boulderkeller, einige davon mit Holzarbeiten aus dem Mittelalter.

Bis 1649 hatte er Marktstadtprivilegien, die großen Kaufleute hatten Häuser im Stadtteil Kordel außerhalb der Stadtmauer, es gab mehr Platz und besseren Zugang zum Verkehr, also wenn ganz Kalundborg inkl. Kordel erhielt Marktstadtprivilegien, schwindet die Bedeutung von Højbyen und der Bezirk wurde von Handwerkern und Bürgern mit begrenzten Mitteln bewohnt. Daher hat sich die Stadt nicht weiterentwickelt und heute können wir die Atmosphäre zwischen Renaissance- und mittelalterlichen Häusern genießen.